www.energinorge.no 

www.norwea.no 

Vindkraft i Norge

 

Installert effekt 811MW
Produksjon 2013 1,9 TWh
Kapasitetsfaktor 2013 29 %
Under bygging 2014 45 MW
Forventet produksjon 2014 2,3 TWh
Forventet installert
effekt i 2014
856 MW
Forventet (fra myndigheter) installert
effekt 2020
3000-3500 MW
Forventet (fra myndigheter) produksjon
2020
6-8 TWh

Oppdatert august 2014


Elsertifikater

Oppdatert august 2014

Elsertifikater, tidligere kalt grønne sertifikater, er den nye støtteordningen for å øke ny fornybar elektrisitetsproduksjon. Støttesystemet er slik at forbruker blir pålagt å kjøpe en gitt andel elsertifikater basert på det elektriske forbruket. Elsertifikatene skapes ved at produsenter av ny fornybar kraft får ett elsertifikat av staten for hver MWh produsert i en tildelingsperiode på 15 år.

Ved salg av disse elsertifikatene til forbruker, får produsentene en ekstrainntekt utover kraftsalget. Man skaper derfor en lovbestemt etterspørsel etter sertifikater ved å pålegge strømforbrukere å kjøpe sertifikater tilsvarende en viss prosentandel av deres strømforbruk. Myndighetene bestemmer altså indirekte hvor mye energi som skal bygges ut.

Totalinntekten for produsenten av fornybar energi blir da strømprisen pluss sertifikatprisen. I et velfungerende marked skal ekstraekstrainntekten være tilstrekkelig til å gjøre produksjon av fornybar energi lønnsom. I utgangspunktet skal bare de fornybare energiformene som er avhengige av ekstrainntektene for å oppnå lønnsomhet kvalifisere for sertifikatutdeling. Det svensk-norske markedet er teknologinøytralt slik at all ny fornybar kraftproduksjon vil kunne motta sertifikater. Det betyr at enkelte som ikke behøver elsertifikater for å få lønnsomhet også blir tildelt sertifikater fordi de er fornybare. Det vil i enkelte tilfeller gjelde for vannkraftprosjekter, men antall prosjekter er 

Et elsertifikatsystem sørger for at de mest kostnadseffektive teknologiene bygges ut først. Systemet legger altså ikke opp til bestemte støttesatser for bestemte teknologier, og avgjørelsen om hvilke teknologier man skal satse på skyves fra politikerne og over på markedet. Dette forhindrer imidlertid ikke at mer umodne teknologier kan hjelpes frem med andre virkemidler.


Hensikt


Hensikten med elsertifikater er å øke utbygging av kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Norge er forpliktet gjennom EUs fornybardirektiv å øke andelen fornybar energiforbruk fra i underkant av 60% til 67,5% innen 2020. Elsertifikater er tilpasset å stimulere ny fornybar kraftproduksjon som, sammen med ENØK-tiltak, skal gjøre at Norge møter sine forpliktelser på den mest kostnadseffektive måten.


System


Alt forbruk av elektrisitet er ikke sertifikatpliktig. Sertifikatpliktig vil si at man må dekke en viss andel av forbruket gjennom sertifikater. I Norge er kraftkrevende industri, veksthus, skinnegående transport, produksjon av kraft samt husholdninger og offentlig forvaltning i Nord-Troms og Finnmark unntatt. Av Norges årlige el-forbruk på rundt 125 TWh, er ca 75 TWh sertifikatpliktig . Vanlige forbrukere er sertifikatpliktig og kraftdistributøren som selger kraft til deg vil kjøpe inn disse på vegne av deg.

Andelen elsertifikater som må kjøpes inn som en andel av totalforbruket av kraft vil stige fra rundt 3 % i 2012 til drøyt 18 % i 2020. Andel stiger frem til 2020 der man med forventet vekst i etterspørselen etter kraft vil tildele sertifikater tilnærmet en ny produksjon på 13,2 TWh. Andelen synker så frem til 2035 da de siste prosjektene fases ut. Et prosjekt mottar altså serifikater i 15 år fra produksjonsstart.

NVE har lagd en kalkulator der man beregne hvor mye du må betale årlig i elsertifikater. Klikk her

 


Mer informasjon:
 

Hva får produsenter av fornybar energi i et sertifikatmarked – Illustrasjon over sammenhengen mellom kraftprisen og grønne sertifikater (OED)

Grunnlagsnotat- norske elsertifikatkvoter (OED)
Hørinsnotat om lov om elsertifikater (OED)

Energi Norge sin side om elsertifikater

Svenske Energimyndigheten sin side om elsertifikater

SKM: priser elsertifikater