www.energinorge.no 

www.norwea.no 

Vindkraft i Norge

 Produksjontall for 2016 kommer i løpet av 1. kvartal 2017

Installert effekt 873MW
Produksjon 2015 2,5 TWh
Kapasitetsfaktor 2014 34,7 %
Bygget 2015 22,5 MW
Forventet installert
effekt 2020
3000-3500 MW
Forventet produksjon
2020
6-8 TWh

Oppdatert april 2016


Vindkraft og støy

Oppdatert november 2014

Flere studier har undersøkt effekter av støy, både i form av infralyd og høyfrekvent lyd, fra vindturbin generatorer på beboere som bor i nærheten av vindparker.

Studier viser at mekanisk støy fra for eksempel girkassen er av mindre bekymring. Nesten all støy fra vindturbinene kommer fra bevegelsen av bladene (aerodynamiske støy). Videre har målinger vist at støyen hovedsakelig blir produsert ved den ytre delen av bladene.

Forskning tyder på at moderne vindturbiner produsert svært lave nivåer av infralyd (veldig lavfrekvent lyd) og at denne ikke er hørbar selv på nært hold. Infralyd er derfor trolig ikke et problem og vurderes i liten grad når miljøeffekter av vindturbiner vurderes.

 

Canadiske helsemyndigheter har i en større studie sett på påvirkningen av å bo nær vindturbiner. Resultatene kan ikke vise til en sammenheng mellom det å bo nært og søvnforstyrrelser, kroniske lidelser eller redusert livskvalitet. Les mer om rapporten fra Health Canada i kilden angitt nederst på siden.
 

For høyfrekvent støy fra vindturbiner har enkelte studier merket seg at støyet fra eldre vindturbiner kunne forårsake forstyrrelser av eksempelvis tale, søvn og læring. Vindturbiner er ikke dokumentert til å føre til fysiologiske effekter som angst, tinnitus, eller hørselstap. Samtidig kan støyen fra moderne vindturbiner ved spesielle tilfeller fremkalle subjektive effekter, som for eksempel irritasjon, sjenanse og misnøye.
 

Støy fra turbinene kan være mer sjenerende enn mange andre lydkilder på sammenlignbare lydnivåer, for eksempel industriell støy eller støy fra trafikk. Grunn til dette er den spesielle formen lyd fra en vindturbin har: lyden er vekslende med at bladene snurrer rundt, det er uforutsigbare variasjon over tid, og at lyden også er tilstede om natten. En studie har bemerket at den høye synligheten av støykilden (vindturbinen) kan ha en innflytelse. Det har vært antydet at dersom vindturbiner er sett på som stygge og unaturlig enheter vil det negativt påvirker det visuelle miljøet og dermed øke det sannsynligheten for støyplage blant respondenter.


Støy fra bygging og drift av offshore vindturbin kan også påvirke marine pattedyr og fisk. Til dags dato, er det generelt konkludert med at den høye lydtrykk generert av aktivitetene som er involvert i bygging av vindturbinparker er egnet til å påvirke atferden til marine pattedyr og fisk flere kilometer unna, og at det kan føre til nedsatt hørsel Flere metoder brukes for å redusere skadene forårsaket av støy fra pæling-peling, metoden som forårsaker den sterkeste lyden. En metode er å starte arbeidet med forsiktig pling slik at dyr har mulighet til å bevege seg bort. Støy fra turbiner i drift har sannsynligvis liten eller minimal påvirkning på marine organismer.   
 

Kilder og dokumenter relatert til støy og vindkraft:

Danske rapporter

Naturvårdsverket

Miljødirektoratet

Canadiske helsemyndigheter